Scrap Manager

Какво е Scrap Manager™?

Scrap Manager™ е компютърна програма, предназначена за фирми, занимаващи се с търговия със скрап. Ако вашата дейност е изкупуване и рециклиране на отпадъчни материали, Scrap Manager™ ще ви помогне да автоматизирате основните процеси, свързани с издаването на документи и управлението на търговската и складовата дейност във вашата фирма.

Всичко за управителя

Чрез програмата вие имате достъп до актуална информация под формата на разнообразни справки и отчети относно:

 • Склад
  складовите наличности и движението на отпадъчните материали, заскладени и експедирани количества
 • Изкупуване
  изкупуването на отпадъчни материали, изведени в разрез по артикули, лица, контрагенти
 • Каса
  състоянието на касата и движението на парични средства, контрол на приходите и разходите
Scrap Manager™ предоставя на управителя визуални инструменти за анализ във вид на графики и диаграми. Те дават нагледна информация за изменението на цените, изкупените количества и изплатените суми за определен период от време за всеки конкретен материал, както и структурата на изкупуване, разбита по артикули.

Изискваната от НАП съгласно чл.73 от ЗДДФЛ Справка за физическите лица, на които са изплатени доходи, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии, която трябва да предоставите най-късно до 30 април, е готова само с едно кликване на мишката! Независимо колко бази или пункта за изкупуване притежавате, Scrap Manager™ ще обобщи и консолидира вашата информация, като я експортира върху магнитен носител в необходимия файлов формат.

Документооборот

Данните на всеки, който веднъж е бил ваш клиент, се въвеждат еднократно и се съхраняват в системата. При следващото посещение вие въвеждате само неговия ЕГН. Програмата дава възможност за създаване на следните документи, обхващащи целия документооборот:

 • Покупко-изплащателна сметка
  Това е документът, с който става изкупуването на скрап от физически лица. Заприхождава изкупените количества в склада и същевременно регистрира изплатената сума на доставчика.
 • Складова разписка
  С нея се извършва заприхождаване на материали във всички останали случаи - покупка от фирми, прехвърляне от други бази или инвентаризация.
 • Декларация за произход
  Съгласно чл.39 ал.2 от ЗУО физическите лица могат да предават отпадъци от черни и цветни метали само при наличие на декларация за произход.
 • Сертификат за произход
  Съгласно чл.39 ал.1 от ЗУО юридическите лица могат да предават отпадъци от черни и цветни метали само при наличие на сертификат за произход.
 • Договор за продажба
  Всяка покупка на скрап, както от физически, така и от юридически лица задължително се придружава от договор за продажба.
 • Декларация за личните данни Съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни се изисква писмено съгласие за тяхното събиране.
 • Протокол за начисляване на ДДС
  Протоколът е добавен за улесняване на счетоводната дейност на вашата фирма.
 • Експедиционна бележка
  Документ, предназначен за изписване на материали при продажба или прехвърляне към друга база.
 • Фактура за продажба
  Когато материалите се изписват за продажба, съществува възможност за издаване на фактура.
 • Касов ордер
  Отчита прихода и разхода на парични средства в касата. Всеки касов ордер - приходен или разходен, влиза в касовата книга, която всеки ден се разпечатва и засича с наличната сума в касата.

Отпечатването на всеки един от гореизброените документи е опционално и всеки потребител указва по собствено желание кои от тях да бъдат генерирани в процеса на работа.